ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 •ประชาคมหมู่บ้าน
 •โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
 •มาตรการป้องกันการรับสินบน
 •มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 •มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 •แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 (มิ.ย.63)
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2562
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2562
 •การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
 •การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (รายงานโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ) ปี 2563
 •โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563
 •..............................................
 •การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
 •ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ งานป้องกันฯ
 •ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
 •มาตรฐานการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 •ขั้นตอนการติดต่อชำระภาษี ประจำปี 2563
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2562
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2561
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2563
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานการประเมินผล 12 เดือน ปี 61
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2562)
 •รายงานการประเมินผลแผนฯ 6 เดือน ปี 62
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 •รายงานดำเนินงาน ปี 2562
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 •รายงาน e plan รอบ 6 เดือน
 •..............................................
 •สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 •พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีพ.ศ. 2563
 •สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562
 •รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
 •แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
 •ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านระบบ egp
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
 •มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 •..............................................
 •การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562
 •รายงานสถานะทางการเงินประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 •..............................................
 •ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
 •..............................................
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองช่าง 63
 •..............................................
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานกองช่าง
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานไฟฟ้า
 •มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานป้องกันฯ
 •คู่มือการปฏิบัติงาน งานร้องเรียนร้องทุกข์
 •..............................................
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(งานป้องกันฯ)
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอยกเลิกกิจการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาต และเลิกกิจการ สถานที่ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.01
 •ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดร.02
 •..............................................
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2561
 •จดหมายข่าว ประจำปี 2562
 •..............................................
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(1)
 •รายงานการเงิน ประจำปี 2562(2)
 •..............................................
 •รายงานประจำปี 2561
 •รายงานประจำปี 2562
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 •QR Code Face Book
 •โทรศัพท์สายด่วน
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
มอบกายอุปกรณ์ จำนวน 6 ราย
     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนางพัชรี คำธิตา ตัวแทนกิ่ง กาชาดอำเภอแม่ทา ,นายวิเชียร ปิงชัย สาธารณสุขอำเภอแม่ทา ,นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ,นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง และนางสาวเพ็ญ แสงอุทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทา ทุ่งหลวง ร่วมลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำ อ่านต่อ »
 
หมู่ที่ 3 ส่งเสริมการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line dance)
     เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกิจกรรมหมู่ที่ 3 ส่งเสริมการ ออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line dance) ของกลุ่มแม่บ้าน บ้านท้องฝาย เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและมี สุขภาพที่แข็งแรง ปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนในเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีความเข็ม แข็งในชุมชนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยขอรับการสนับสนุน อ่านต่อ »
 
 
 
เดินทางไปส่ง น.ส.สุกาญจนา แปงป้อ(ปุ้ย) ผอ.กองการศึกษา
     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (เวลา10.00 น.) นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม เพื่อส่ง นางสาวสุกาญจนา แปงป้อ (ปุ้ย) ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม อบต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายมนัส ขัติเรือง รองนายกองค์การบริ อ่านต่อ »
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปิยพร ถากาศ
     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางปิยพร ถากาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลสตรีดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากท่านสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา  
  กฎกระทรวง ยกเลิกค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองฯ  
  ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ
  กำหนดการงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
  หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันการแกะสลัก(รุ่นประชาชนทั่วไป)
  หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันการแกะสลัก(รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี)
 
 
ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ (ปัญหาภัยแล้ง)
     25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณบ่อบาดาล ม.2 บ้านเหมืองลึก นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรี ตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง และนายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลทา ทุ่งหลวง ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงหมาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 และ นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า อ่านต่อ »
 
โครการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ณ หมู่ที่ 3 (ปีงบ 62)
     ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795.00 ตารางเมตร งบประมาณ 243,000.00 บาท ( สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ »
 
 
 
ทต.ทาทุ่งหลวง นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทำความสะอาดผิวจราจร
     29 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงลงพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 4,000 ลิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมสนับสนุนการทำความสะอาดผิวจราจร ร่วมกับ อปท.ใกล้เคียง ทำความสะอาดบริเวณสะพานบ้าน ดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กรณีเหตุน้ำป่าไหลหลากทำให้มีดินโคลนปิดกั้นผิวจราจร ประชาชนในพื้นที่ เดินทางลำบาก ขณะนี้ถนนสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วบางส่วน อ่านต่อ »
 
มอบกระเบื้อง 18 พ.ค. 63
     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางสาว กัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบกระเบื้องจำนวน 8 แผ่น ครอบจำนวน 10 แผ่น ให้แก่ประชาชน ม.2 บ้านเหมืองลึก ของตำบลทาทุ่งหลวงที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก (Over Lay) หมูที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563  
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูฝายหลวง หมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศโครงการก่อสร้างซ่อมแซมฝายหลวงหมู่ที่ 3 บ้านท้องฝาย ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา โดยการติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  แนบท้่ายประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2561 สมัยสามัญที่ 4
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยแรก
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2563 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563
  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563
 
 
  ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 63
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 62
  รายงานสรุปแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
  รายงานผลโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
  โครงการบุคคลต้นแบบ
  ประกาศมาตรฐานจริยธรรม
 
 
  เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
  เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 
 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
  ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
  คู่มือประชาชน
  เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
  ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
  ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
  ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
  ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
  เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  ขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
  ขอรับบำเหน็ดตกทอด(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  ขอรับบำเหน็ดหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  ขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  ขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ ใบปลิว ในที่สาธารณะ
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ
  กจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนฯ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นจดทะเบียน
  จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตากฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
  จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
  แจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน(ส่วนภูมิภาค)
  การแจ้งขุดดิน
  การแจ้งถมดิน
  เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
  การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  การรับชำระภาษีป้าย
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ การรับเรื่องราวขอความช่วยเหลือประชาชน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการจัดตั้งตลาด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ แจ้งประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตตั้งประกอบกิจการโรงงาน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ติกต่อขอใบอนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขุดดิน ถมดิน
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ จดทะเบียนพาณิชย์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ภาษีป้าย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ รับสมัคร ศพด.
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อยื่นคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ประกาศยกเลิกใบอนุญาต รับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาฯ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
 
 Design by MODNGAN.COM