ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 โครงสร้างหน่วยงาน
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565)
 วิสัยทัศน์
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 การประเมินผลการบริการสาธารณะ  ขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2560
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลต้นแบบแห่งปี(พนักงาน)
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
-------------------------------
 •นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 •ประกาศมาตรฐานจริยธรรม
 •โครงการบุคคลต้นแบบ
 •รายงานผลโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
 •ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบปี62
 •..............................................
 •ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 •ประชาคมหมู่บ้าน
 •โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
 •มาตรการป้องกันการรับสินบน
 •มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 •มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 •..............................................
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
 •แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 •..............................................
 •คำกล่าวแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร
 •คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
 •การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 •เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 •..............................................
 •มาตรฐานการให้บริการ
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •การขอหนังสือรับรอง
 •ขอข้อมูลข่าวสาร
 •ขออนุญาตดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 •ขออนุญาตก่อสร้าง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
 •ขั้นตอนการจัดตั้งโรงงาน
 •ขั้นตอนการขุดดินถมดิน
 •การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 •มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ งานป้องกันฯ
 •ขั้นตอนการให้บริการเหตุสาธารณภัย
 •มาตรฐานการให้บริการ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 •คู่มือการชำระภาษี
 •ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
 •ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน
 •ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
 •การร้องเรียนร้องทุกข์(เชิงสถิติ)
 •..............................................
 •เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 •รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 •แผนดำเนินงานประจำปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562
 •รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2561
 •แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(รอบ 6 เดือน)
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (รอบ 6 เดือน)
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2561)
 •รายงานการประเมินผล 12 เดือน ปี 61
 •รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ประจำปีงบประมาณ 2562)
 •รายงานการประเมินผลแผนฯ 6 เดือน ปี 62
 •รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. (ปีงบประมาณ 2561)
 •ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 •รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
 •..............................................
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2561 สมัยสามัญที่ 4
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยแรก
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1
 •รายงานการประชุมสภาเทศบาล ปี 2562 สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1
 •..............................................
 •เทศบัญญัติเรื่องการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561
 •เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 •..............................................
 •สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 •พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 •..............................................
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •แบบรายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่าย (6เดือน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 •รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 •สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562
 •รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62 (รอบ 6 เดือน)
 •แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62
 •ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านระบบ egp
 •แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
 •มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 •..............................................
 •คู่มือประชาชน
 •เริ่มประกอบกิจการโรงงาน
 •การจดทะเบียนพาณิชย์
 •ออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน
 •ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ต่ออายุสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ต่ออายุจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ต่ออายุกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำกับมูลฝอย
 •ต่ออายุกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 •ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
 •ขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
 •ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 •ขอใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 •ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 •การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 •การแจ้งขุดดิน
 •เลือกเลิกประกอบกิจการโรงงาน
 •การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 •การรับชำระภาษีป้าย
 •การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 •การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 •..............................................
 •รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 •รายงานสถานะทางการเงินประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 •..............................................
 •ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือประชาชน
 •ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562
 •..............................................
 •ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561
 •ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2561
 •ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
 •ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน LPA ประจำปีงบประมาณ 2562
 •..............................................
 •ตำบลสารสนเทศต้นแบบ ปี2562
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง จ.ลำพูน
 
 
 
 
ประชุมสปสช. ครั้งที่ 5/2562
     การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
มอบกายอุปกรณ์
     วันนี้ (27 กันยายน 2562 ) เวลา 13.30 น. นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนางพัชรี คำธิตา ตัวแทนกิ่ง กาชาดอำเภอแม่ทา.นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ,นายโยธิน จันทร์ทิพย์ สาธารณสุขอำเภอ แม่ทา,นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ,นายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ และร่วมมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สู อ่านต่อ »
 
 
 
รับใบประกาศเกียรติคุณตำบลสารสนเทศต้นแบบฯ
     วันนี้(30 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และนายชัยเดช ร่มป่าตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน ผู้ว่า ราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ่านต่อ »
 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
     วันนี้(27 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นางจันทนา วิวัฒน์รัตนศักดิ์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภา เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ประกาศเปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกัน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ่านต่อ »
 
 
 
  การประกวดธิดาไม้แกะสลัก อ.แม่ทา ’63
  การประกวดรำวงย้อนยุค ประจำปี 2563
  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบุคคล ชาย / หญิง ประจำปี 2563
  ประกวดขบวนแห่รถไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2563
  กำหนดการ งานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
  หลักเกณฑ์การประกวดธิดาไม้แกะสลักของดีอำเภแม่ทา62
 
 
โครการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ณ หมู่ที่ 3 (ปีงบ 62)
     ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795.00 ตารางเมตร งบประมาณ 243,000.00 บาท ( สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน ) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ »
 
โครการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ณ หมู่ที่ 6 (ปีงบ 62)
     ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร งบประมาณ 149,000.00 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนวันเฉลิม ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ »
 
 
 
โครงการรณรงค์และตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563
     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์และตั้งจุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 อ่านต่อ »
 
พิธีลงนามข้อตกลง (MOU)
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรี ตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีพุทธมนต์ทำบุญ(เจิมรถ) เพื่อความเป็นสิริ มงคล และร่วมพิธีลงนามข้อตกลง(MOU) อ่านต่อ »
 
 
 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4  
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสะพานทากาศ หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน คลส.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  
  ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งนูนอะคริลิค ภายในตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งชุดระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 1-6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองลึก ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 4  
 
 Design by MODNGAN.COM