ประวัติเทศบาล
 ประวัติหมู่บ้าน
  - ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง
  - ม.2 บ้านเหมืองลึก
  - ม.3 บ้านท้องฝาย
  - ม.4 บ้านหนองยางไคล
  - ม.5 บ้านหนองยางฟ้า
  - ม.6 บ้านทุ่งทองกวาว
 ประวัติวัด
  - วัดทาทุ่งหลวง
  - วัดศรีมงคล
  - วัดหนองยางไคล
 แผนที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 คำแถลงนโยบายนายก
 ประกาศลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
-------------------------------
 ผู้บริหารเทศบาล
 โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ
 โครงสร้างส่วนราชการ
  - สำนักปลัด
  - กองการศึกษา
  - กองคลัง
  - กองช่าง
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
-------------------------------
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
   จำปี
 รายงานการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนา
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนบริหารความต่อเนื่องในการ  บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
-------------------------------
 •ศูนย์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลทา
  ทุ่งหลวง
  - ประวัติแกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง
  - แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทาทุ่งหลวง
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  - สถานที่ท่องเที่ยว
  - หัตถกรรมไม้แกะสลัก
  - ผู้ประกอบการ
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน
  - สะสมของเก่า
-------------------------------
 •ป่าชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง
 •บุคคลที่ควรยกย่อง
 •รางวัล / ผลงานดีเด่น
 •งานไม้แกะสลักของดีอ.แม่ทา
 •ประมวลภาพกิจกรรม
 •สาระน่ารู้เกี่ยวกับ อาเซียน
 •ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
   
 
สนับสนุนยากำจัดหอยทาก
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้จัดซื้อยา "เชอรี่เอาท์ เมทัลดีไฮด์" ยากำจัดหอยทากเล็กและหอยเชอรี่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่หอยไปกัดกินต้นข้าวและพืชผักสวนครัว เป็นจำนวนมาก และทางเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ปรากฏว่า หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง จำนวนผู้ได้รับควาเสียหาย 23 ราย , หมู่ 3 บ้านท้องฝาย จำนวนผู้ได้รับควาเสียหาย 50 ราย , หมู่ 5 บ้านหนองยางฟ้า จำนวนผู้ได้รับควาเสียหาย 40 ราย รวมผู้เสียหายทั้งหมด 113 ราย
 
     
 
 
 Design by MODNGAN.COM